องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นางสาวนงค์นุช  เนาวิรัตน์
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ตาพระยา
เบอร์โทรศัพท์  092-4424539


 
นางสาวณัฐนันท์  ยายอด   นางสาวนงค์นุช  เนาวิรัตน์  นายประติมา แสนทวีสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 เบอร์โทรศัพท์ 081-9737892
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 092-4424539
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 081-1531203
     
นางสาวสุรางคนา โภคทรัพย์ พันจ่าเอกยศภัทร  หาญประสพ  
นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

เบอร์โทรศัพท์ 096-2850286

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 094-3245514, 092-7822359