องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายเกรียงไกร ไชยประภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
เบอร์โทรศัพท์  085-6541246


นายพงษ์พิชญ์ พุ่มพิพัฒน์พงษ์   นางสาวนงค์นุช  เนาวิรัตน์ -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
 เบอร์โทรศัพท์ 062-8915287
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 092-4424539
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ ....................
     
นางสาวสุรางคนา โภคทรัพย์ พันจ่าเอกยศภัทร  หาญประสพ  
นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

เบอร์โทรศัพท์ 096-3592954

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 094-3245514, 092-7822359