องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางสาวอร่ามศรี  แสนกรุณา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ตาพระยา
เบอร์โทรศัพท์ 089-2467121


 
  นางสาวอร่ามศรี  แสนกรุณา   นางสาวนงค์นุช  เนาวิรัตน์  นายประติมา แสนทวีสุข
หัวหน้าสำนักปลัด 
เบอร์โทรศัพท์ 089-2467121
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 092-4424539
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 081-1531203
     
 นางสาวนงค์นุช  เนาวิรัตน์ พันจ่าเอกยศภัทร  หาญประสพ  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทรศัพท์ 092-4424539

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 094-3245514, 092-7822359