องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นายเกรียงไกร ไชยประภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
เบอร์โทรศัพท์  085-6541246

นายพงษ์พิชญ์ พุ่มพิพัฒน์พงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 062-8915287
     
นางสาวณัฐนันท์  ยายอด
-ว่าง-
นายพัชรวัตร์   ยายีรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นักพัฒนาชุมชน
 นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-9737892
เบอร์โทรศัพท์ .................. เบอร์โทรศัพท์ 063-3841551
นายวัชรพล  พิมพิมาย -ว่าง- นายพลกร  ยาวรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 096-3944599 เบอร์โทรศัพท์ ..................
เบอร์โทรศัพท์ 063-1532494
 


นายอัครัช ใสสดศรี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์ 093-5477078
 
นางสาวเปรมกมล  จันทร์เทศ นางสาวญาณิศา อุกสอน นายชยานันท์   กิจวาสนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 091-7456591
เบอร์โทรศัพท์ 061-7963558
เบอร์โทรศัพท์ 098-2946147
   
 
นายกิติวัฒน์  ทวิอินทร์ นายกฤษดา  ดวงนางรอง นายธนภพ  ลักขษร
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทรศัพท์ 098-9324509
เบอร์โทรศัพท์ 092-6670363
เบอร์โทรศัพท์ 090-9235141


 

นายพงศ์พัทธ์ ศรีมาตร
นายยศวีร์   ไกรสุข
นายพิทักษ์ สงนวน
 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทรศัพท์ 092-7687361
เบอร์โทรศัพท์ 092-7206977
เบอร์โทรศัพท์ 061-5378442
   
นายปรีชา  มั่นวงค์ นายสีทน   สีรักชัย
นายสม   อินทร์ประยูร 
พนักงานทั่วไป  (จ้างเหมาบริการ) ยามรักษาความปลอดภัย
จ้างเหมา (คนขับรถ)
เบอร์โทรศัพท์ 098-9956218
เบอร์โทรศัพท์ 085-6981908
เบอร์โทรศัพท์ 062-9624635
   
น.ส.ติ๋ม บุญศิริ
 
(จ้างเหมาบริการ)  แม่บ้าน  
เบอร์โทรศัพท์ 094-224-0500