องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นางสาวอร่ามศรี  แสนกรุณา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ตาพระยา
 
 นางสาวอร่ามศรี  แสนกรุณา
หัวหน้าสำนักปลัด
     
นางสาวณัฐนันท์  ยายอด
นายระพีพัฒน์  อู่ตะเภา
นายพัชรวัตร์   ยายีรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 นิติกรปฏิบัติการ
นายวัชรพล  พิมพิมาย นางอัญญ์สิตา จิรพัฒนาฐิติกุล
นายพลกร  ยาวรัมย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 


นายอัครัช ใสสดศรี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
นางสาวเปรมกมล  จันทร์เทศ นางสาวญาณิศา อุกสอน นายชยานันท์   กิจวาสนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   
 
นายกิติวัฒน์  ทวิอินทร์ -ว่าง- นายธนภพ  ลักขษร
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  พนักงานดับเพลิง


 

นายพงศ์พัทธ์ ศรีมาตร
นายยศวีร์   ไกรสุข
นายพิทักษ์ สงนวน
 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
   
นายปรีชา  มั่นวงค์ นายสีทน   สีรักชัย
นายสม   อินทร์ประยูร 
พนักงานทั่วไป  (จ้างเหมาบริการ) ยามรักษาความปลอดภัย
จ้างเหมา (คนขับรถ)

   
นางสาวพัสรินทร์  ดวงคำ
 
(จ้างเหมาบริการ)  แม่บ้าน