องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
กองคลัง

 
 นางสาวนงค์นุช  เนาวิรัตน์
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 
นางสาวดาวเรือง   พลรักษา
นางสาวสุรีภรณ์  เย็นสม -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 
นางสาวสิราวรรณ  สงนวน
 นางสาวพิมพิกา   ศรีผุย
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   
 นางสาวจีราภรณ์ ระพันธ์ นางสาวสุดารัตน์  ตรวจนอก
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ้างเหมา