องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
กองคลัง

 
 นางสาวนงค์นุช  เนาวิรัตน์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์  092-4424539

 
นางสาวนิชาภา พลรักษา
นางสาวสุรีภรณ์  เย็นสม -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์  063-5424463 เบอร์โทรศัพท์  061-4717644
เบอร์โทรศัพท์  093-2639153


 
นางสาวสิราวรรณ  สงนวน
-ว่าง- นางสาวสุดารัตน์  ตรวจนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์  092-6971755
เบอร์โทรศัพท์ 092-4242335
 
 
 นางสาวจีราภรณ์ ระพันธ์ นางสาวทิวานันท์ แสนกล้า  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ้างเหมา
 
เบอร์โทรศัพท์  061-3264151 เบอร์โทรศัพท์  063-7529389