องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายประติมา  แสนทวีสุข 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
นางสาวทิพยรัตน์  บุดดารัมย์ 
 นายบุรณ์พิภพ  สุขพลัม
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
   
นายอิทธิพงษ์   ขวัญโพน นายมงคล  เพชรจำรัตน์ - ว่าง -
 ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

  นายนพณรงค์  วงค์ทองเหลือ  
นายอภิสิทธิ์  สุริวงษ์
 พนักงานจ้างทั่วไป  
จ้างเหมางานช่าง