องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
กองช่าง

 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์............................
 
- ว่าง - - ว่าง -
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
   
นายกันต์ธีร์   ขวัญโพน นายมงคล  เพชรจำรัตน์ นางสาวณรันนันท์  วิบูลย์ชนม์
 ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 080-1546453 เบอร์โทรศัพท์  085-5324541 เบอร์โทรศัพท์  087-0842396


เบอร์โทรศัพท์  086-0917455
 

  นายนพณรงค์  วงค์ทองเหลือ  
นายอภิสิทธิ์  สุริวงษ์
 พนักงานจ้างทั่วไป  
จ้างเหมางานช่าง
เบอร์โทรศัพท์  096-6959423
เบอร์โทรศัพท์  095-6788395