องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางสาวสุรางคนา โภคทรัพย์  
  นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 

เบอร์โทรศัพท์  096-3592954
 
 
  นางสาวสุรางคนา โภคทรัพย์

  นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ


เบอร์โทรศัพท์  096-3592954
   
 นางฐานิตา  หาญประสพ -ว่าง- นางสาวสุภาพร  บุตรคง
 ครู คศ.1 ศูนย์บ้านกุดเวียน ครู คศ.1 ศูนย์บ้านทัพเซียม ครู ค.ศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง
เบอร์โทรศัพท์ 093-7824692

เบอร์โทรศัพท์  081-1760281

 
นางนาตยา  ตองกระโทก -ว่าง- นางวันณา  เด่นดวงเดือน
ครู คศ.1 ศูนย์บ้านเนินสมบูรณ์   ครู คศ.1 ศูนย์บ้านเขาลูกช้าง ครู คศ.1 ศูนย์บ้านตะโก
เบอร์โทรศัพท์  061-4457550
เบอร์โทรศัพท์  093-0977573

-ว่าง-  นางจีราภรณ์  แสงประโคน นางสาวกมลศรี  พูพิลึก
   ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านกุดเวียน   ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านกุดเวียน ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง

เบอร์โทรศัพท์  085-4340788 เบอร์โทรศัพท์  092-5503958
 
ว่าง  นางสาวโยษิตา  เสาวรส  นางสาวกาญจนา  สติภา
  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านปางลาง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านร่มทอง  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านตะโก

เบอร์โทรศัพท์  061-6069449 เบอร์โทรศัพท์ 080-0738506

เบอร์โทรศัพท์  084-7089444
   
- ว่าง - นางสาววิรัณณาพัชญ์ แสนตระกูล นางสาวมณีรัตน์  วันเจริญ
ลูกจ้างทั่วไป ศูนย์บ้านตะโก ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านทัพเซียม ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านเขาลูกช้าง

เบอร์โทรศัพท์  083-2095083 เบอร์โทรศัพท์  098-1959297
 
 

 นางสาวจุฑามาศ  แป้น นางสาวจุฑามาศ  เด่นดวงเดือน นางสาวจิราพัชร  รักษาทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านเขาลูกช้าง
เบอร์โทรศัพท์  080-7831887
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านร่มทอง
เบอร์โทรศัพท์ 091-5371396
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0826787526นางณัฐมน  ทุมทอง  นางสาวราตรี เลิศสกุล
นางสาวสุพรรณี  พวงชัย
 จ้างเหมา  จ้างเหมา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 061-4509474
เบอร์โทรศัพท์ 061-4509474 เบอร์โทรศัพท์  095-1640015