องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
กองการศึกษา

   
   นางสาวนงค์นุช  เนาวิรัตน์  
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
 
 
  นางสาวสุรางคนา โภคทรัพย์

  นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ

   
 นางรนิดา  หาญประสพ นางชญานิศ  ปักการะสังข์ นางสาวสุภาพร  บุตรคง
 ครู คศ.1 ศูนย์บ้านกุดเวียน ครู ค.ศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง ครู คศ.1 ศูนย์บ้านทัพเซียม

 
นางนาตยา  ตองกระโทก -ว่าง- นางวันณา  เด่นดวงเดือน
ครู คศ.1 ศูนย์บ้านเนินสมบูรณ์   ครู คศ.1 ศูนย์บ้านเขาลูกช้าง ครู คศ.1 ศูนย์บ้านร่มทอง

 นางสาวภูมิใจ ตุมกา    นางจีราภรณ์  แสงประโคน นางสาวกมลศรี  พูพิลึก
   ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านกุดเวียน   ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านกุดเวียน ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาง
 
นางกัลยาณี  เย็นประสพ  นางสาวโยษิตา  เสาวรส  ว่าง
  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านปางลาง ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านตะโก  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านตะโก
   
- ว่าง - นางสาวเรณุการ์ แสนตระกูล นางสาวมณีรัตน์  วันเจริญ
ลูกจ้างทั่วไป ศูนย์บ้านตะโก ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านเนินสมบูรณ์ ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านเขาลูกช้าง
   
 นางสาวคชาภรณ์   คตโคตร ว่าง นางสาวธิดาแก้ว   กระจ่างมล
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านร่มทอง  ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์บ้านทัพเซียม ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 นางสาวจุฑามาศ  แป้น - ว่าง -
 จ้างเหมา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ