องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 พันจ่าเอกยศภัทร  หาญประสพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์  094-3245514
เบอร์โทรศัพท์  092-7822359
 

นางสาวสุรีย์ฉาย ไชยประโคน
 
นางสาวศศิธร พุทธทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์  081-2747009
เบอร์โทรศัพท์  098-2653204
   
นางสาวชฏาพร เย็นแย้ม
นายวรวุฒิ  คำจุ้ย นายชัยประสิทธิ์ กิจภักดี
จ้างเหมา จ้างเหมา
จ้างเหมา
เบอร์โทรศัพท์  082-2539698 เบอร์โทรศัพท์  065-5493240 เบอร์โทรศัพท์  081-0744989
 

 
 ด.ต.สานิตย์  ระพันธ์
นายกิตติโชค หมื่นไกร -ว่าง-
  จ้างเหมา  จ้างเหมา  จ้างเหมา
เบอร์โทรศัพท์  065-6824359 เบอร์โทรศัพท์  093-7571610