องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 พันจ่าเอกยศภัทร  หาญประสพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

นางสาวสุรีย์ฉาย ไชยประโคน
 
นางสาวศศิธร พุทธทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นายพัฒนศักดิ์  เย็นอุดม นายวรวุฒิ  คำจุ้ย นางสาวสุพรรณี  พวงชัย
จ้างเหมา จ้างเหมา
จ้างเหมา
 
 
 นายสานิตย์  ระพันธ์
นายสุวัฒน์  โพธิ์สีลา
นายประสารมิตต์  แป้น
  จ้างเหมา  จ้างเหมา  จ้างเหมา