องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
นายเกรียงไกร ไชยประภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
เบอร์โทรศัพท์  085-6541246
นางสาวกนกวรรณ บุญครอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน