องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 นางสาวนงค์นุช  เนาวิรัตน์
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ตาพระยา
เบอร์โทรศัพท์  092-4424539
นางสาวกนกวรรณ บุญครอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน