องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

            ตำบลตาพระยา  เป็นตำบลที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่สมัยอยุธยา   จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  ซึ่งสมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติศาสตร์เดิม เขมรได้เข้ามากวาดต้อนครอบครัวคนไทย ตั้งแต่เมืองปราจีน  นครนายก เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ได้รับการแต่งตั้งให้นำทัพไทยไปปราบ การเดินทางครั้งนี้ต้องผ่านภูมิประเทศที่ทุรกันดาร   ทำให้ไพร่พลของกองทัพเหนื่อยล้าจึงหยุดพักทัพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยกเข้าไปรบกับเขมรได้ชัยชนะ พร้อมนำครอบครัวคนไทยที่ถูกวาดต้อนกลับมาพักอยู่บริเวณเดิม  บริเวณ    ที่เจ้าพระยาบดินทร์เดชาได้หยุกพักทัพนั้น เรียกว่า "ทัพพระยา" แต่ต่อมาการออกเสียงเพี้ยนไป เรียกว่า "ตาพระยา" มีประชากรหลายเชื้อชาติที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในตาพระยา เช่น เขมร ส่วย ลาว ไทย ทำให้ชุมชนขยายตัว เป็นหมู่บ้านเป็นตำบล
            ตำบลตาพระยา มีรูปแบบการปกครองเป็นสภาตำบล และสภาตำบลยกฐานะ       เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแต่เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยายังไม่มีที่ทำการ ได้ใช้หอประชุมชั้น 2 ของอำเภอตาพระยา เป็นที่ทำการอยู่รวมกับ อบต.   อีก 4 แห่ง ของอำเภอตาพระยา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้ก่อสร้างที่ทำการขนาดเล็ก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรมการปกครองจำนวน 900,000 บาท บนเนื้อที่ จำนวน 5 ไร่ บริเวณตรงข้ามอ่างเก็บน้ำบ้านแก้วเพชรพลอย หมู่ที่ 8 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งคุณยายกิมสอน  ศรีแก้ว  อาจารย์วิทยา - อาจารย์จาฏุพัฎฐ์   ศรีแก้ว     เป็นผู้บริจาคและได้ย้ายที่ทำการจากหอประชุมอำเภอตาพระยา มาอยู่ที่ทำการดังกล่าว     เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545

            องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  ตั้งอยู่  ณ  บ้านแก้วเพชรพลอย เลขที่ 249    หมู่ที่  8  ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  มีระยะทางห่างจากอำเภอ       ตาพระยาประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสระแก้วประมาณ  87  กิโลเมตร