องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลตาพระยา

                   “ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาน่าอยู่ ประตูสู่กัมพูชา พัฒนาการเกษตร รักษาระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย ”