องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 สภาพทั่วไป

           ที่ตั้ง

          ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  ตั้งอยู่เขตอำเภอตาพระยามีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

-                   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลทัพเสด็จ  และตำบลทัพราช  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

-                   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา

-                   ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลหนองแวง  กิ่งอำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว

-                   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลโคคลาน  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

        เนื้อที่ 

พื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 190.30 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  86,875  ไร่

        ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงเชิงเขา  มีแหล่งน้ำและคลองธรรมชาติ  สลับที่ลุ่มแอ่งกะทะมีภูเขาคันนากั้นกึ่งกลาง  ระหว่างตำบล  สภาพเดิมเป็นดินดานแข็ง  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ  เมื่อถูกน้ำจะละลายทำให้หน้าดินถูกชะล้างได้โดยง่าย  น้ำจึงมีสีขุ่นมัวไม่ใส  เมื่อนานไปแหล่งน้ำจะตื้นเขินส่วนพื้นที่ป่าเดิมเป็นป่าละเมาะ  ประเภทป่าไม้เบญจพรรณ  ปัจจุบันราษฎรได้บุกรุกทำเป็นพื้นที่เกษตรเป็นส่วนใหญ่ยังเหลือเฉพาะตามบริเวณเชิงเขา


1.4  การปกครอง  จำนวนหมู่บ้านตำบลตาพระยา มี 17  หมู่บ้าน และมีจำนวนสถิตประชากร ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 256๔ ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง(คน) รวม (คน) จำนวนครัวเรือน (หลัง)
หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา 139 161 300 131
หมู่ที่ 2 บ้านปางลาง 319 358 677 225
หมู่ที่ 3 บ้านตะโก 605 634 1,239 326
หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน 804 813 1,617 477
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ 407 395 802 231
หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง 369 368 737 200
หมู่ที่ 7 บ้านห้วย 324 319 643 157
หมู่ที่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย 646 620 1,266 378
หมู่ที่ 9 บ้านนางาม 354 364 718 271
หมู่ที่ 10 บ้านทัพเซียม 272 280 552 167
หมู่ที่ 11 บ้านกุดเตย 538 477 1,015 230
หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ 593 516 1,109 368
หมู่ที่ 13 บ้าานเนินสะอาด 152 128 280 81
หมู่ที่ 14 บ้านเขาลูกช้าง 449 454 903 245
หมู่ที่ 15 บ้านทัพสยาม 381 378 759 228
หมู่ที่ 16 บ้านบ่อน้ำใส 127 112 239 74
หมู่ที่ 17 บ้านร่มทอง 510 457 967 283