องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

2. สภาพเศรษฐกิจ

1.  อาชีพราษฎรในพื้นที่  ส่วนมากประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม คือ ทำนาเป็นอาชีพหลัก รองลงมาคือทำไร่ ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ โดยสามารถ จำแนกได้ดังนี้

(1) ทำนา                                                                 จำนวน                   60,184      ไร่

(2) ทำสวน                                                             จำนวน                     5,969      ไร่

(3) ทำไร่                                                                 จำนวน                   19,267    ไร่

(4) เลี้ยงสัตว์ (โค,กระบือ)                                  จำนวน                      1,345   ไร่

(5) อุตสาหกรรมในครัวเรือน (โรงสี)              จำนวน                           16   ไร่

2.             หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

(1) ธนาคาร                                               แห่ง  (ธนาคารข้าว   11  แห่ง)

(2) โรงแรม                            1                 แห่ง

(3) ปั๊มน้ำมัน                         6              แห่ง

(4) ปั๊มหลอด                          3                แห่ง

(5) โรงงานอุตสาหกรรม    -               แห่ง

(6) ลานมัน                             6                 แห่ง

(7) โรงสีข้าว                          7              แห่ง

(8) ห้องเช่า / บ้านเช่า            1              แห่ง