องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 สภาพสังคม

          การศึกษา

          -   โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน   6  แห่ง  ประกอบด้วย

(1)  โรงเรียนบ้านตะโก                                อนุบาล  จำนวน    48    คน,  

                                                         ป.1 – ป.6    จำนวน   168   คน,  

                                                         รวม   216   คน

(2)  โรงเรียนบ้านกุดเวียน                             อนุบาล  จำนวน   81   คน, 

                                                         ป.1 – ป.6    จำนวน   229   คน, 

                                                         ม.1  - ม.3  จำนวน    52   คน 

                                                         รวม   362   คน

(3)  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่             อนุบาล  จำนวน    26   คน,

                                                          ป.1 – ป.6  จำนวน    76   คน

                                                          รวม   102   คน

(4)  โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย                     อนุบาล   จำนวน   52   คน

                                                          ป.1 – ป.6  จำนวน    148   คน

                                                          รวม   200   คน

(5)  โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131              อนุบาล   จำนวน  104  คน

                                                          ป.1 – ป.6   จำนวน   284  คน

                                                          ม.1 – ม.3   จำนวน   138  คน

                                                          รวม   526   คน

(6)  โรงเรียนบ้านทัพเซียม                             อนุบาล  จำนวน  39  คน

                                                          ป.1 –  ป.6   จำนวน   102   คน

                                                          รวม   141   คน

โรงเรียนขยายโอกาส                2        แห่ง

โรงเรียนอาชีวะศึกษา               -         แห่ง

โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง              -         แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จำนวน           7        แห่ง

 บ้านตะโก                 ชาย     27      คน      หญิง    15      คน

บ้านปางลาง               ชาย     25      คน      หญิง    15      คน

บ้านกุดเวียน               ชาย     42      คน      หญิง    35      คน

บ้านเนินสมบูรณ์           ชาย     26      คน      หญิง    20      คน

บ้านเขาลูกช้าง             ชาย     20      คน      หญิง    16      คน

บ้านทัพเซียม               ชาย     23      คน      หญิง    18      คน

บ้านร่มทอง                ชาย     17      คน      หญิง    21      คน