องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
เกี่ยวกับกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของอบต.
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2564 ]47
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 13 พ.ค. 2564 ]48
3 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 13 พ.ค. 2564 ]49
4 พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ค. 2564 ]41
5 พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี [ 13 พ.ค. 2564 ]46
6 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 13 พ.ค. 2564 ]35
7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 [ 13 พ.ค. 2564 ]47
8 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 [ 13 พ.ค. 2564 ]33
9 พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 13 พ.ค. 2564 ]35
10 ระเบียบการลา [ 30 พ.ย. 542 ]49