องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
เกี่ยวกับกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของอบต.
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) [ 29 มี.ค. 2566 ]1
2 การเข้าชื่อเสนอบัญญัติท้องถิ่น [ 28 ก.พ. 2565 ]1
3 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ค. 2564 ]116
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 13 พ.ค. 2564 ]114
5 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 13 พ.ค. 2564 ]114
6 พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 พ.ค. 2564 ]78
7 พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี [ 13 พ.ค. 2564 ]111
8 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 13 พ.ค. 2564 ]70
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 [ 13 พ.ค. 2564 ]110
10 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 [ 13 พ.ค. 2564 ]67
11 พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 13 พ.ค. 2564 ]69
12 ระเบียบการลา [ 30 พ.ย. 542 ]117