องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา [ 9 เม.ย. 2564 ]25
2 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 30 มิ.ย. 2563 ]29
3 คู่มือการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ม.ค. 2563 ]28
4 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ตาพระยา [ 23 เม.ย. 2561 ]29
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 19 ส.ค. 2558 ]42
6 การรับชำระภาษีป้าย [ 19 ส.ค. 2558 ]34
7 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2558 ]33
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 19 ส.ค. 2558 ]37
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 ส.ค. 2558 ]32
10 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 13 ส.ค. 2558 ]32
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 13 ส.ค. 2558 ]31
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 13 ส.ค. 2558 ]31
13 การแจ้งขุดดิน [ 13 ส.ค. 2558 ]30
14 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 13 ส.ค. 2558 ]33
15 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 13 ส.ค. 2558 ]31
16 การแจ้งถมดิน [ 13 ส.ค. 2558 ]31
17 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 13 ส.ค. 2558 ]33
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 11 ส.ค. 2558 ]44
19 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 11 ส.ค. 2558 ]31
20 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 11 ส.ค. 2558 ]34
 
หน้า 1|2