องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) [ 19 ต.ค. 2565 ]31
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 19 ต.ค. 2565 ]29
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 [ 19 ต.ค. 2565 ]27
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 [ 19 ต.ค. 2565 ]21
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 19 ต.ค. 2565 ]24
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (3201) นักวิชาการเงินและบัญชี [ 19 ต.ค. 2565 ]21
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 [ 19 ต.ค. 2565 ]21
8 สรุป ระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2565 ]31
9 หนังสือ มท0808.4/ว2608 ลว. 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2565 ]32
10 หนังสือ มท0808.4/ว1109 ลว. 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2565 ]264
11 หนังสือ มท0808.4/ว3956 ลว. 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2565 ]76
12 หนังสือ มท0808.4/ว3020 ลว. 29 กันยายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2565 ]42
13 คู่มือ ปิดบัญชีขั้นต้น การดำเนินงานในระบบ e-LAAS [ 19 ต.ค. 2565 ]28
14 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2565 ]27
15 คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา [ 3 ต.ค. 2565 ]23
16 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [ 6 ธ.ค. 2564 ]75
17 คู่มือการใช้ e-PlanNacc สำหรับ อปท [ 6 ธ.ค. 2564 ]76
18 คู่มือการเงินและบัญชี [ 27 ต.ค. 2564 ]89
19 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 19 ต.ค. 2564 ]87
20 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 11 ต.ค. 2564 ]82
 
หน้า 1|2