องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานกาประชุมสภา อบต.ตาพระยา

    รายละเอียดข่าว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้กำหนดจัดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา    สมัยวิสามัญสมัยที่  2  ครั้งที่  1 / 2560    วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน  พ.ศ. 2560  ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา

    เอกสารประกอบ รายงานกาประชุมสภา อบต.ตาพระยา
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ