องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
รายงานการประชุม


รายงานกาประชุมสภา อบต.ตาพระยา

    รายละเอียดข่าว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้กำหนดจัดประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา    สมัยสามัญสมัยที่  2  ครั้งที่  1 / 2560   วันอังคารที่ 20 มีนาคม  พ.ศ. 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา

    เอกสารประกอบ

รายงานกาประชุมสภา อบต.ตาพระยา
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ