องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  กิจกรรม Kick off โครงการลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน [วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 67]
 
  การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 165]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาระยา ได้จัดโครงการสืบสานวัฒ...[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2022-09-27][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต...[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 96]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาได้ดำเนิน โครงการ งานส...[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 98]
 
  โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันโร...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 122]
 
  โครงการพัฒนาส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางสังค...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 115]
 
  โครงการตาพระยา Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ....[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 126]
 
  การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 175]
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อม...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 99]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32