องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 196]
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อม...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงานในชุมชน ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 134]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาเข้าร่วมโครงการส่งนักก...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนและพิธีหล่อเทียนวันเข...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 142]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนตำบล...[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 167]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตาพร...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 113]
 
  การกำกับติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 109]
 
  โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ....[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 163]
 
  อบรมการส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 215]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 118]
 
  ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของช...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 125]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35