องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 137]
 
  ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของช...[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 153]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จ่ายเบี้่ยยังชีพประจำ...[วันที่ 2022-06-09][ผู้อ่าน 124]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 139]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพ...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 148]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา มอบวัสดุปรับปรุงซ่อมแ...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 117]
 
  การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือดสัตว์[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 151]
 
  สอบถามข้อเท็จจริง กรณีผู้ยื่นคำร้องขอรับค่าพาหนะเพ...[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 117]
 
  ล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำของหมู่บ้าน[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 144]
 
  ลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเด...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 189]
 
  การมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 206]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 147]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39