องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒน...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 145]
 
  โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงก...[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 159]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 159]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 146]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายแม่ว...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 154]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี...[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 178]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 152]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 202]
 
  โครงการ"ปฏิบัติธรรมประจำปี 2565" ณ วัดกุดเตย หมู่ท...[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 314]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยใ...[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 349]
 
  เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒ...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 166]
 
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ขององค์การบร...[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 176]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36