องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
  โครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธ...[วันที่ 2019-06-24][ผู้อ่าน 472]
 
  โครงการบริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...[วันที่ 2019-06-17][ผู้อ่าน 412]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไ...[วันที่ 2019-05-16][ผู้อ่าน 1016]
 
  โครงการ Big Cleaning Day และโครงการ Big Cleannin...[วันที่ 2019-05-13][ผู้อ่าน 808]
 
  โครงการบรรพชาอุปสมบท บวชเนกขัมมจาริณี และปฏิบัติธร...[วันที่ 2019-05-02][ผู้อ่าน 465]
 
  โครงการฉีดพ่นยุงลาย กำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เ...[วันที่ 2019-05-02][ผู้อ่าน 457]
 
  โครงการบรรพชาอุปสมบท บวชเนกขัมมจาริณี และปฏิบัติธร...[วันที่ 2019-05-01][ผู้อ่าน 475]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสพภัยวาตภัย ประจำปี 2562[วันที่ 2019-04-26][ผู้อ่าน 424]
 
  โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำ...[วันที่ 2019-04-18][ผู้อ่าน 512]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกา...[วันที่ 2019-04-17][ผู้อ่าน 486]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลตาพระ...[วันที่ 2019-04-09][ผู้อ่าน 482]
 
  โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดื...[วันที่ 2019-04-09][ผู้อ่าน 345]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32