องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม การจักสานของประชาชนในตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 29 พ.ย. 2564 ]100
62 ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]98
63 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 24 พ.ย. 2564 ]51
64 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพด้านการบริการ การบริการนวดแผนไทย โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเวียน หมู่ที่ 4 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [ 15 พ.ย. 2564 ]59
65 ประกาศ เรื่องการออกสำราจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]101
66 ประกาศ เรื่องแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]63
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (งบประมาณ 2564) [ 2 พ.ย. 2564 ]97
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]99
69 ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร [ 27 ต.ค. 2564 ]57
70 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา [ 6 ต.ค. 2564 ]97
71 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา [ 6 ต.ค. 2564 ]62
72 ประชาสัมพันธ์สรุปข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]91
73 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]48
74 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]93
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]95
76 ประกาศ เรื่องการเปิดให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและวันหยุดราชการ [ 1 ต.ค. 2564 ]96
77 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 29 ก.ย. 2564 ]53
78 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำ ทางสาธารณะ [ 29 ก.ย. 2564 ]97
79 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]94
80 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา [ 28 ก.ย. 2564 ]54
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16