องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.taphrayasao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 317 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน [ 24 ธ.ค. 2563 ]59
142 คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน [ 24 ธ.ค. 2563 ]52
143 จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]54
144 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพด้านการบริการ [ 21 ธ.ค. 2563 ]57
145 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]97
146 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]60
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]53
148 ประชาสัมพันธ์ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 1 ธ.ค. 2563 ]56
149 คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 2563 ]50
150 คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน [ 12 พ.ย. 2563 ]48
151 ประกาศสำเนาแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]55
152 ประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ [ 5 พ.ย. 2563 ]52
153 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามกรอบแผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]61
154 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2563 ]101
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]90
156 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร [ 27 ต.ค. 2563 ]89
157 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลตาพระยา [ 21 ต.ค. 2563 ]50
158 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 14 ต.ค. 2563 ]52
159 คำสั่งแต่งตั้งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน [ 7 ต.ค. 2563 ]92
160 สรุปข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]55
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16